Kwaliteit

I. Algemene informatie

 

1. Gegevens aanbieder Naam praktijk: Praktijk van Lingen praktijk voor psychotherapie en coaching Naam regiebehandelaar: J.W.M. van Lingen E-mailadres: info@marjokevanlingen.com KvK nummer: 27305951 Website: www.marjokevanlingen.com  Registraties: European Certification Psychotherapie (ECP)kwalificaties: HBO Sociale Pedagogische Hulpverlening (SPH), Academie voor Psychotherapie (Integratieve Psychotherapie). Gegevens: ECP certificering Nap-318. AGB-code praktijk: 90068906 AGB-code persoonlijk: 90109964

 

2. Werkzaam in: vrije sector, ggz, complementaire geneeskunde, alternatieve zorg

 

3. Aandachtsgebieden Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): stemmingsstoornissen, psychische stoornissen, levensfase problematiek, stress gevoelige problematiek zoals burn-out klachten, wensen tot verdere zelfontwikkeling, uitbreiden communicatievaardigheden.

 

4. Samenstelling van de praktijk Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden: er zijn geen andere zorgverleners aan de praktijk verbonden.

 

5. Professioneel netwerk

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) psychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen Anders: collega’s therapeuten en coaches

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):  Stefanie Hoogenkamp klinisch psycholoog 79051076825, psychotherapeut 99051076816 ,  Diverse huisartsen en POH GGZ in de regio.

Patricia Kat psycholoog VGCT 010532 NIP  Nedrelands Instituut voor Psychologen, Sharoepa Janki hypnotherapeut VIT 786.21.A

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: intervisie, overleg over indicatie/ verwijzing. voor medicatie heb ik rechtstreeks overleg met de huisarts van cliënten consultatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): mondelinge uitleg : ik ben bereikbaar voor cliënten op 06. Ik bel altijd terug. bij crisis gevoeligheid neem ik cliënten niet in behandeling, maar verwijs ik terug naar de huisarts of naar GGZ Delfland. Is er toch een crisis dan neem ik altijd telefonisch contact op met de huisarts.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: praktijk is te kleinschalig, maar indien nodig is er contact.

5f. Elk jaar voldoe ik aan de verplichte uren bijscholingen, voldoende literatuur lezen en bijwonen van intervisibijeenkomsten.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

 

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.marjokevanlingen.com

 

8. Kwaliteitswaarborg Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Bij- en nascholing Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.nap-psychotherapie.nl en www.vit-therapeuten.nl

 

9. Klachten- en geschillenregeling

 

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): bij eigen huisarts of verwijzer (POH GGZ) en bij klachtenfunctionaris  Link naar website: www.vit-therapeuten.nl/niettevreden   

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze. De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website:  www.vit-therapeuten.nl/niettevreden

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar: Rijswijk Stefanie Hoogenkamp klinisch psycholoog en psychotherapeut, Patricia Kat psycholoog Den Haag, Sharoepa Janki.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of kunt deze telefonisch opvragen. De informatie is gerangschikt op aanmelding en -indien van toepassing- per diagnose/ urgentie. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.marjokevanlingen.com

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): de meeste melden zich telefonisch aan of per email (via de website). Ze krijgen een face to face of telefonisch gesprek als aanmelding. Daarin krijgen ze uitleg over de procedures, behandelmogelijkheden, betaling(sregeling) en tot slot wordt besloten tot intake of (terug)verwijzing.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

 

13. Diagnostiek

 

13a. De behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: J.W.M. van Lingen: Certificering ECP therapeut. Diagnoses indien nodig worden opgevraagd of verwezen naar GGZ instellingen.

 13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Soms als er al eerder hulp is geweest bij GGZ instellingen of POH GGZ en indien nodig of bij twijfel vraag ik consult om de diagnose te verhelderen.

 

14. Behandeling

 

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: J.W.M. van Lingen Kwalificatie omschrijving: ECP therapeut.

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: J.W.M. van Lingen Kwalificatie Omschrijving :ECP therapeut.

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Zowel met huisarts als POH GGZ zoek ik telefonisch contact als dat in het belang is van de behandeling (altijd met toestemming van de cliënt). Bij het einde van de behandeling stuur ik een schriftelijke brief aan de huisarts.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten: behandelplan, tussenevaluatie,  en Hats -meting

14g. Ik geef  een kopie van de behandelovereenkomstovereenkomst aan de cliënt,

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: na 4 of 5 gesprekken op het einde van de behandeling en indien nodig eerder.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: mondeling ieder gesprek en mondelinge eindevaluatie.

 

15. Afsluiting/nazorg

 

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

 

16. Omgang met patiëntgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja III.

Ondertekening Naam: Marjoke van Lingen  Plaats: Den haag Datum: 01-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: